• Last change: 07. December 2018.
  • Site map

Assess business friendliness

Objektivan index za merenje kapaciteta LS i postignutih rezultata u domenu LERa razvijen je za praćenje i ocenjivanje rada opština i gradova odnosno njihovo rangiranje shodno postignutim rezultatima u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja. Index se zasniva na odgovorima i poređenjima istih iz upitnika za lokalne samouprave i privredu koji će na kraju rezultirati rang listom opština prema kapacitetima i postignutim rezultatima u domenu LER-a. Upitnik za lokalne samouprave sadrži 33 pitanja klasifikovanih u 10 oblasti, dok upitnik za privredu sadrži 31 pitanje klasifikovanih u 8 oblasti. Pitanja iz oba upitnika se velikom većinom poklapaju sa BFC SEE standardom koji predstavlja vodič za evaluaciju i unapređenje uslova za poslovanje i investiranje na lokalnom nivou.

Index na osnovu koga će se raditi rangiranje opština na godišnjem nivou pre svega treba da posluži organima vlasti na republičkom i pokrajinskom nivou u kreiranju politika, mera i aktivnosti za unapređenje poslovnog ambijenta i izgradnju održivih kapaciteta u lokalnim samoupravama, čime se stvaraju pretpostavke za razvoj privrede i otvaranje novih radnih mesta na lokalu. Sa druge strane index će pomoći lokalnim samoupravama da brže i efikasnije odgovore na potrebe svoje privrede, budu konkuretnije u odnosu na druge lokalne samouprave u zemlji i regionu i da pripreme svoju administraciju za efikasniju primenu međunarodnih standarda poput BFC SEE programa.

Ovaj index je nastao u okviru projekta „Razvijanje modela za održivost kapaciteta za LER u Srbiji“ koji je u periodu od oktobra 2017. do jula 2018. godine sprovela Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku Razvojne agencije Srbije (RAS).

Please select the adequate Technical secretariat:

All fields are required.


BFC SEE Partners